Sery francuskie

Dziś co nieco o serach francuskich. Kuchnia francuska uważana jest często za jedną z najlepszych na świecie i ma ona ogromny wpływ na kulinarne eksperymenty, zwłaszcza zachodniej części  Europy.

Kuchnia francuska uważana jest często za jedną z najlepszych na świecie i ma ona ogromny wpływ na kulinarne eksperymenty, zwłaszcza zachodniej części  Europy.

Oprócz fantastycznych win i rozpływających się w ustach croissantów, na stołach francuskich królują sery.

Sery produkowane są w ogromnych ilościach, rodzajach i kształtach. We Francji wytwarza się około 500 gatunków sera!

Najsłynniejsze z  nich i godne polecenia to normandzki camembert, brie i roquefort.

Do najczęściej nabywanych  serów francuskich należą:

 • Bleu dʼAuvergne Sancy – fran­cu­ski ser krowi wytwa­rzany w górach Masywu Cen­tral­nego
 • Bresse Bleu – wykwintny, deli­katny ser, poro­śnięty jest białą ple­śnią z zewnątrz, a wzbo­ga­cony nie­bie­ską ple­śnią wewnątrz
 • Brie Coeur – to naj­bar­dziej ceniony ser miękki z poro­stem bia­łej ple­śni, pro­du­ko­wany podob­nie jak Camem­bert na bazie mleka krowiego
 • Brie Coeur jogurtowy – dosko­nała pro­po­zy­cja dla osób, które ze względu na więk­szą zawar­tość tłusz­czu w tra­dy­cyj­nym Brie nie mogą sobie na niego pozwo­lić
 • Brie Rustique – jest to ser wypro­du­ko­wany z paste­ry­zo­wa­nego mleka kro­wiego sta­no­wiący alter­na­tywę dla sław­nego Brie de Meaux
 • Brie Saint Benoit – ser miękki z poro­stem bia­łej ple­śni, pro­du­ko­wany we Fran­cji podob­nie jak Camem­bert na bazie mleka kro­wiego
 • Camembert Coeur – wytwa­rzany jest w Nor­man­dii, nadaje się zarówno do zje­dze­nia na wcze­snym eta­pie, jak i do pozo­sta­wie­nia w celu roz­wi­nię­cia pełni doj­rza­ło­ści
 • Camembert Gourmand Coeur – to naj­bar­dziej deli­katny camem­bert z całej gamy
 • Camembert Le Rustique – jest tra­dy­cyj­nym typem sera z Nor­man­dii na pół­nocy Fran­cji, powstaje z nie­pa­ste­ry­zo­wa­nego mleka kro­wiego. Ręcz­nie for­mo­wane okrą­głe sery o wadze
  ok. 300g są szcze­pione bak­te­rią zwaną Peni­cil­lium camem­berti, która two­rzy na skórce sera cha­rak­te­ry­styczny wato­waty nalot
 • Camembert Petit Coeur – to naj­bar­dziej deli­katny camem­bert z całej gamy
 • Camembert Saint Benoit – tak jak brie, nor­mandzki camem­bert jest serem świa­to­wej sławy, wytwa­rza­nym na wiele róż­nych spo­so­bów
 • Caprice des Dieux – kremowy, pyszny ser
 • Chèvre  – świeży ser produkowany z koziego mleka
 • Coulommiers – kwaskowaty ser z nuta orzechową
 • Crottin de Chavignol – ser kozi doj­rze­wa­jący
 • Epoisses – miękki ser ple­śniowy wytwa­rzany tra­dy­cyj­nie w Bur­gun­dii z mleka krowiego
 • Fourme dʼAmbert – krowi ser ple­śniowy pocho­dzący z Ower­nii
 • La Cabrette – pro­du­ko­wany z mleka koziego
 • Le Bleu Le Rustique – Ser łagodny, sło­nawy, dość tłu­sty
 • Le Coutances – ser doj­rze­wa­jący z deli­kat­nym poro­stem bia­łej ple­śni, pro­du­ko­wany w Nor­man­dii
 • L’ Affiné au Chablis Germain – ser z poro­stem ple­śni wytwa­rzany tra­dy­cyj­nie w Bur­gun­dii
 • Munster Lisbeth – słynny ser z Alza­cji o bar­dzo dłu­giej tra­dy­cji, się­ga­ją­cej wcze­snego Średnio­wie­cza. Wytwa­rzany z mleka krów spe­cjal­nej rasy woge­zyj­skiej
 • Papillon – ser z mleka owczego
 • Raclette – ser pół­twardy, pro­du­ko­wany z paste­ry­zo­wa­nego mleka kro­wiego. Ma jasną, poma­rań­czową skórkę i zwartą kon­sy­sten­cję
 • Roquefort – jest wytwo­rzony z mleka owczego
 • Saint Agur – kul­towy ser fran­cu­ski. Cha­rak­te­ry­zuje się abso­lut­nie kre­mową kon­sy­sten­cją, która prze­ro­śnięta jest nie­bie­ską pleśnią
 • Saint Félicien – świeży ser krowi pocho­dzący z południowego-wschodu Fran­cji, z regionu Rodan-Alpy. Ma deli­katną, kre­mową kon­sy­sten­cję z nutą owo­ców w smaku. Jest dosko­nały dla ama­to­rów kro­wich, deli­kat­nych serów
 • Ser pleśniowy Chaource – ser krowi, miękki i aksa­mitny, pokryty białą mszy­stą skórką
 • Ser Rustique – pro­du­ko­wany w Nor­man­dii z naj­lep­szego mleka według spe­cjal­nej receptury.
 • Saint Marcellin – tra­dy­cyjny serek z suro­wego mleka o róż­nych stop­niach doj­rza­ło­ści, może osią­gać kon­sy­sten­cję płynną
 • Tourréem – fran­cu­ski ser krowi z regionu Jury, sta­rzony w cha­rak­te­ry­stycz­nej obrę­czy ze świer­ko­wej kory

 

Smacznego!

Dodaj komentarz

Opinie nie są weryfikowane, ale ale wykrywamy i usuwamy fałszywe treści, gdy je zidentyfikujemy. Zamieszczając komentarz, akceptujesz politykę prywatności. Nie używaj wulgaryzmów, staraj się zachować wysoki poziom merytoryczny swojego komentarza. Komentarze z linkami do innych stron mogą nie zostać opublikowane.